Our Board of Directors

  • Ting-Mei Chau as President

  • as Vice President

  • as Secretary

  • Qiu Bai as Treasurer

  • Shuhong Li as Board President

  • Joy Chen, Tao Chen, Zhendong Chen, Vivian Jiang, and Fengkai Zhang as Board Members